INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Mark2 Corporation FM Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, email: biuro.pl@m2c.eu (dalej także „M2C” lub „Administrator”).

1. Podstawa i cel przetwarzania danych:
M2C przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach opisanych poniżej (“Proces rekrutacji”).
W celu prowadzenia Procesu rekrutacji, M2C przetwarza dane osobowe w celach wymienionych poniżej i na następujących podstawach prawnych:
1) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
• przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w szczególności dane podstawowe, dane dotyczące kwalifikacji i uprawnień, a także inne dostarczone dane, w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym mającymi na celu podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności przed zawarciem ww. umów;
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• w konkretnych przypadkach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w związku z obowiązującymi przepisami prawa:
a) w związku z procesem rekrutacji mającym na celu zawarcie umowy o pracę, jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy (dane podstawowe, dane dotyczące kwalifikacji i uprawnień),
b) w celu spełnienia określonych prawem warunków dotyczących rekrutacji na wybrane stanowiska, w szczególności na stanowisko pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego, weryfikować karalność pracowników ochrony, jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych dotyczących kwalifikacji i uprawnień, a także karalności,
c) w celu spełnienia określonych prawem warunków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, możemy przetwarzać dane dotyczące niepełnosprawności;
3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w stosownych przypadkach, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
4) zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO):
• w sytuacjach, w których nie znajdzie zastosowania podstawa prawna przetwarzania, M2C może prosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu określonym w tej zgodzie;
• w szczególności – za zgodą kandydata do pracy – dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych;
• w przypadku rekrutacji mającej na celu zawarcie umowy o pracę, podanie przez kandydata (np. w CV czy liście motywacyjnym) danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany w art. 211 Kodeksu pracy, a także – gdy rekrutacja ma na celu zawarcie umowy cywilnoprawnej, podanie przez kandydata danych innych niż niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz do zawarcia umowy, oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez M2C w celu prowadzenia procesu rekrutacji;
• jeżeli Pani/Pana dane osobowe są lub będą przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Źródło pochodzenia danych osobowych:
W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, zostały uzyskane od agencji rekrutacyjnej wspierającej nasze procesy rekrutacyjne.
3. Obowiązek podania danych osobowych:
• jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia działań mających na celu zawarcie umowy o pracę, w tym podjęcia wszelkich niezbędnych działań przed jej zawarciem; niepodanie wymaganych danych osobowych, w zależności od okoliczności, może stanowić przeszkodę lub utrudnienie w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;
● podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może mieć wpływ na złożoną aplikację;
● podanie danych osobowych jest dobrowolne, o ile dane osobowe są gromadzone na podstawie Pani/Pana zgody.
4. Warunki przekazywania danych podmiotom trzecim:
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta M2C (na podstawie art. 28 RODO), np. z usług IT, usług agencji rekrutacyjnych.
5. Okres przechowywania danych
Przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi okresów przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 2 lat.
6. Profilowanie
Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Przysługujące Pani/Pana prawa:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:
• dostępu do informacji o danych osobowych przechowywanych przez M2C, tj. prawo dostępu do danych i prawo do uzyskania ich kopii;
• sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
• usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w szczególności, gdy dane osobowe są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w szczególności, gdy dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów przetwarzania a podmiot danych wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania;
• przenoszenia danych osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, może Pani/Pan skontaktować się z M2C korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
8. Sprzeciw wobec przetwarzania danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz (ii) przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie M2C (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
9. Inspektor ochrony danych osobowych
Może Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez M2C inspektorem ochrony danych pod adresem email: pl.dpo@m2c.eu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W PRZYSZŁYCH PROCESACH REKRUTACYJNYCH

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez M2C, prosimy o dopisanie w treści aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mark2 Corporation FM Poland sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.


Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?
Z przyjemnością stworzymy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Formularz kontaktowy

Wpisz nazwę swojej firmy lub numer identyfikacyjny

Pozycje oznaczone * są wymagane.