LR pixel

Dyrektywa CSRD – cele, terminy

Dyrektywa CSRD – cele, terminy

14.12.2022 Unia Europejska przyjęła dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zaczęła obowiązywać już niecałe 3 tygodnie później. Była to odpowiedź Unii na zbyt ogólne i szerokie dotychczas przepisy dotyczące raportowania informacji niefinansowych oraz wytyczne ONZ. Wprowadza zmiany istotne przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw i niektórych z sektora MŚP.

 

Cele dyrektywy CRSD

Dyrektywa przedstawia nową strategię na rzecz wzrostu gospodarczego UE, którą nazywa Zielonym Ładem. Jej cele są opisane we wstępie dokumentu następująco:

„Jej celem jest przekształcenie Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.

Jej celem jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli Unii przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem.

Celem Zielonego Ładu jest oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych i zapewnienie, aby wszystkie regiony i wszyscy obywatele Unii uczestniczyli w sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku zrównoważonego systemu gospodarczego, w którym żadna osoba i żadne miejsce nie zostały pominięte.

Przyczyni się on do osiągnięcia celu, jakim jest budowanie gospodarki służącej ludziom, wzmocnienie społecznej gospodarki rynkowej Unii i dopilnowanie, aby była ona gotowa na przyszłość oraz zapewniała stabilność, miejsca pracy, wzrost gospodarczy i zrównoważone inwestycje.” (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju).

 

A w praktyce?

W praktyce oznacza to dążenie do jednoczesnego rozwoju społeczeństw i gospodarki z dbaniem o równość i prawa człowieka oraz tworzenia zbilansowanego, bioróżnorodnego, stałego ekosystemu Ziemi. Skupiając się na wzroście gospodarki, przemysłu i technologii przez ostatnie stulecia, natura i środowisko doświadczyły ogromnych zniszczeń i strat. Coraz głośniej mówi się też o dehumanizowaniu człowieka, traktowania go jak przedmiot i nieuczciwych, nietransparentnych praktykach stosowanych w zakładach pracy.

Większa świadomość ludzi odnośnie warunków przyrodniczych i społecznych, do których doprowadziliśmy, zmienia kierunek naszych działań. Dyrektywa  o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju jest właśnie narzędziem UE, które ma pomóc jej członkom w osiągnieciu zamierzonych celów.

Dokument, regulując obowiązki wszystkich dużych oraz części MŚP odnośnie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, nakłada na firmy obowiązek raportowania danych dotyczących ich wpływu właśnie na:

  • środowisko
  • społeczeństwo
  • prawa człowieka
  • ład korporacyjny

Informacje, które przedsiębiorstwa będą musiały zawrzeć, będą odnosić się do obszarów działalności takich jak transformacja energetyczna, ochrona bioróżnorodności, zapotrzebowanie na wodę, równość płac bez względu na płeć, rozwój i szkolenia pracowników, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, etc.

 

Terminy związane z dyrektywą CSRD

Nowy format raportowania będzie obowiązywać następująco:

  • największe podmioty (jednostki zainteresowania publicznego, zatrudniające ponad 500 osób), które już obecnie raportują na podstawie ustawy o rachunkowości, przedstawią informacje w 2025 roku (za rok obrotowy 2024)
  • pozostałe duże przedsiębiorstwa w 2026 roku,
  • małe i średnie spółki giełdowe w 2027.

 

przedsiębiorstwa ostateczny termin wdrożenia termin raportowania
duże spółki interesu publicznego, objęte już dyrektywą NFRD i zatrudniające powyżej 500 pracowników od 01.01.2024 2025
duże przedsiębiorstwa, które nie podlegają dyrektywie NFRD:

  • i zatrudniające ponad 250 pracowników
  • i/lub mające 40 mln € obrotów i/lub 20 mln € całkowitych aktywów
od 01.01.2025 2026
MŚP, a także inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie od 01.01.2026 2027

 


Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?
Z przyjemnością stworzymy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Formularz kontaktowy

Wpisz nazwę swojej firmy lub numer identyfikacyjny

Pozycje oznaczone * są wymagane.