LR pixel

Informace pro smluvní partnery o zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společnostmi tvořícími skupinu M2C, jako jednotlivými správci osobních údajů, v rámci uzavírání obchodních vztahů týkajících se poskytování našich služeb nebo naopak objednávání vašeho zboží nebo služeb nutných pro zajištění fungování naší společnosti. V souladu s čl. 13 GDPR bychom vám o tom chtěli říct více informací:

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy mezi správcem a vámi, jako subjektem osobních údajů (pokud jste fyzická osoba) nebo jako zaměstnavatelem těchto subjektů údajů, protože bez poskytnutí určitých osobních údajů není možné smlouvu realizovat. Zpracovávány jsou identifikační a kontaktní osobní údaje vás nebo vašich zaměstnanců, a to pro jednotlivé účely plnění našeho smluvního vztahu, jako je např.

 • evidence uzavřených smluv a kontaktních osob,
 • zasílání daňových dokladů a jiných písemností,
 • provádění plateb za poskytnutá plnění,
 • vedení účetní a daňové evidence,
 • zákaznická podpora a péče o zákazníky,
 • předávání formulářů, protokolů a jiných dokladů, apod.

a také další údaje, které při plnění smlouvy přirozeně vzniknou, např.

 • historie poskytnutých služeb a zakoupeného zboží nebo
 • naše vzájemná zaznamenaná komunikace.

Vaše údaje poskytnuté na základě této smlouvy můžeme také používat na základě našich oprávněných zájmů, a to pro účely

 • nabízení dalších služeb nebo novinek v našem portfoliu jako součást přímého marketingu nebo
 • uplatňování našich právních nároků a obrana proti nárokům uplatněným proti nám.

Pokud jste nám udělili také souhlas k dalším účelům zpracování, zpracováváme dále i osobní údaje, které jste nám na základě tohoto souhlasu poskytli pro zvláštní účely uvedené v takovém souhlasu.

Při zpracování všech výše uvedených údajů vždy dbáme na to, abychom dodržovali základní zásady dle čl. 6 GDPR. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a technickými opatřeními přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom udělali vše proto, aby nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně skutečností, které při své práci zjistí. Protože to rozsah našich činností vyžaduje, jmenovali jsme také pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí a nejsou předávány dalším příjemcům vyjma

 • našich externích dodavatelů, které používáme pro zajištění některých našich agend, jako je vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání a auditů, controlling, právní služby, provádění auditů systémů řízení kvality, marketing nebo nákup zboží a služeb. I tyto zpracovatele ale zavazujeme, aby dodržovali veškerá pravidla zpracování osobních údajů a zachovávali mlčenlivost.
 • případů vyplývajících z plnění právních povinností vyžadujících předávání orgánům státu, jako je např. dodržování účetních a daňových povinností, evidence náhradních plnění, dodržování bezpečnosti práce apod.,
 • předávání související s uplatňováním našich práv u orgánů státu v insolvenčních, exekučních, trestních a jiných soudních nebo správních řízeních, uplatňováním škodních událostí u pojišťoven, apod.

Délka uložení osobních údajů je určována jednotlivými účely jejich zpracování a délkou trvání našeho smluvního vztahu. Po skončení trvání smlouvy jsou ponechány jen údaje nutné pro splnění našich právních povinností, ve výjimečných případech i údaje nutné pro případné uplatňování nároků z této smlouvy vzniklých nebo bránění se jim, v takovém případě však nejdéle po dobu 4 let od ukončení smlouvy nebo do pravomocného skončení příslušného soudního či jiného řízení.

Poskytnutí osobních údajů je předpokladem nezbytným pro plnění smlouvy, v případě jejich neposkytnutí by nebylo možné smlouvu uzavřít nebo v jejím plnění pokračovat. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které jsou námi jako správcem zpracovávány, máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. V některých případech můžete také od nás žádat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci nebo máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na rozhodnutí bez činnosti člověka. Veškerá svá práva můžete uplatnit u pověřence na níže uvedené emailové adrese nebo písemně na naší kontaktní adrese správce.

V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Kontakt správce: M2C Group., Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
Kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů: cz.dpo@m2c.eu


Kontaktujte nás

Zaujaly vás naše služby? 
Rádi pro vás vytvoříme řešení na míru vašich potřeb.

Kontaktní formulář

Zadejte název své firmy nebo IČO

nebo

Položky označené * jsou povinné.