LR pixel

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem www.m2c.eu jest Mark2 Corporation FM Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, email: pl.dpo@m2c.eu (dalej także „M2C” lub „Administrator”).

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki M2C gromadzi lub w inny sposób przetwarza dane osobowe użytkowników niniejszej strony oraz podczas komunikacji drogą elektroniczną.

I. DANE OSOBOWE

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Mark2 Corporation FM Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, email: biuro.pl@m2c.eu

2. Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: pl.dpo@m2c.eu

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

M2C przetwarza dane osobowe użytkownika, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, gdy użytkownik poda te informacje, kontaktując się z M2C w wybranym celu. Podane dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji – M2C korzysta z danych osobowych użytkownika, aby odpowiadać na jego pytania i świadczyć konkretne, wybrane przez niego usługi.
Przetwarzanie odbywa się:
a) na podstawie zgody użytkownika – wyrażanej poprzez podanie danych podczas kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – wysyłając wiadomość e-mail lub formularz kontaktowy, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, lub
b) jest konieczne do świadczenia usług lub podjęcia działań poprzedzających świadczenie usług na żądanie osoby, której dane dotyczą (art 6 ust. 1 lit. b RODO) – jeśli kontaktujecie się Państwo z M2C, aby skorzystać z naszych usług.
Przetwarzanie może się także odbywać, gdy:
a) leży w uzasadnionym interesie M2C, do którego zalicza się w szczególności marketing usług własnych, chyba że prawo użytkownika do prywatności ma wobec niego charakter nadrzędny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) użytkownik wyrazi na to zgodę w przypadku innym niż wskazany w pkt a) powyżej (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4. Zgoda na przetwarzanie danych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu, w jakim zgoda została wyrażona. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem.

5. Przetwarzanie danych w celach innych niż komunikacja elektroniczna

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celach innych niż komunikacja elektroniczna, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią klauzulą informacyjną dostępną:
a) TUTAJ – jeśli jesteś naszym kontrahentem lub przedstawicielem albo pracownikiem kontrahenta,
b) TUTAJ – jeśli chcesz się ubiegać o pracę w M2C.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy/skorzystania ze świadczonych przez nas usług i/lub innych funkcjonalności dostępnych na stronie oraz brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

7. Czy przekazujemy komuś dane osobowe?

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy danych osobowych. Dane osobowe w drodze umowy (zgodnie z art. 28 RODO) powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku z przetwarzaniem danych, np. dostawcom usług IT, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Odmienne zasady udostępniania danych w celach innych niż komunikacja, mogą wynikać z poszczególnych klauzul informacyjnych, o których mowa w pkt 5 niniejszej Polityki Prywatności.

8. Profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji lub przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji (np. prowadzenia rekrutacji) – zgodny z odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, M2C zaprzestanie ich przetwarzania w celu wskazanym w treści zgody niezwłocznie po jej odwołaniu.

10. Przysługujące uprawnienia

Użytkownik ma prawo: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO).

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.

W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, Użytkownik może skontaktować się z M2C korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

II. PLIKI COOKIES

Korzystając z witryny internetowej, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora, określenie profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Google Analytics.
Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione, np. zablokowanie wszystkich cookies z naszej witryny może wpływać na problemy z jej działaniem czy też całkowicie blokować korzystanie z pewnych opcji na stronie internetowej.
Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?
Z przyjemnością stworzymy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Formularz kontaktowy

Wpisz nazwę swojej firmy lub numer identyfikacyjny

Pozycje oznaczone * są wymagane.