LR pixel

Audyt energetyczny a świadectwo charakterystyki energetycznej

Audyt energetyczny a świadectwo charakterystyki energetycznej

Zastanawia Cię rosnąca ostatnio popularność audytów energetycznych? Chcesz wiedzieć, z czego wynika i kogo dotyczy? Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące stworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, dzięki czemu szybko odnajdziesz pytania na swoje odpowiedzi.

 

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny, zwany inaczej termomodernizacyjnym bądź cieplnym, to analiza i ocena aktualnego stanu pozyskiwania energii budynku, jej użytkowania w danym obiekcie oraz wskazanie obszarów do możliwej optymalizacji. Bierze pod uwagę takie parametry jak system ogrzewania, system podgrzewania ciepłej wody użytkowej, izolacja przegród (ściany, dach), szczelność okien i drzwi.

 

Korzyści z przeprowadzenia audytu termomodernizacyjnego

Największą korzyścią, a także motywacją dla przeprowadzenia audytu, jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie modernizacji budynku, np. z programu Czyste Powietrze. Audyt pozwala na złożenie wniosku o premie termomodernizacyjne, remontowe czy kompensacyjne.

Wnioski z przeprowadzonego badania pozwalają na:

 • Określenie obecnej wydajności cieplnej budynku oraz kosztów z nią związanych
 • Wskazanie obszarów pozwalających na zmniejszenie zużycia energii
 • Oszacowanie kosztów przeprowadzenia termomodernizacji
 • Oszacowanie zysków (oszczędności) z przeprowadzanie termomodernizacji

 

Kto i jak często powinien zlecać audyt energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw, rozumianych zgodnie z ustawą z 06.03.2018 jako te, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

 • zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
 • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro

 

Podmioty te podlegają obowiązkowi wykonania audytu co 4 lata. Firmy, które nie wykonają audytu cieplnego, muszą się liczyć z możliwością nałożenia sankcji w wysokości do 5% wartości przychodów z poprzedniego roku.

 

Kto przeprowadza audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być wykonany przez uprawnionego audytora. Lista takich specjalistów znajduje się na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

 

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kto potrzebuje certyfikatu? Jak go uzyskać?

 

Nowelizacja ustawy

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wynika z nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Weszło ono w życie 28.04.2023 roku i obecnie jest wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości.

 

Czy też potrzebuję świadectwa?

Jeżeli zastanawiasz się, czy Ty też potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej, odpowiedź łatwo znaleźć. Przepisy dotyczą osób, które:

 • Chcą sprzedać nieruchomość (mieszkanie, dom, lokal)
 • Wynajmują nieruchomość innym
 • Są inwestorem budowy obiektu budowlanego i:
  • przygotowują zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (obowiązek z dn. 28.04.2023)
  • składają wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek z dn. 28.04.2023)
  • z powyższych wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Ustawa dotyczy zatem osób, które są właścicielami nieruchomości planowanych do sprzedaży lub wynajmowanych komuś. Jako najemca nie potrzebujesz certyfikatu, tym musi zająć się wynajmujący. Obowiązek audytu i posiadania odpowiedniej dokumentacji jest związany z własnością lokalu.

Ponadto, obowiązek umieszczenia świadectwa w widocznym miejscu dotyczy budynków:

 • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2, zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, organy administracji publicznej oraz w których dokonywana jest obsługa interesantów,
 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (np. galerie handlowe, dworce etc.), w przypadku kiedy sporządzono już świadectwo.

 

Te osoby nie potrzebują świadectwa

Dokument nie jest potrzebny osobom, które korzystają z nieruchomości na własny użytek, a budynek nie jest w trakcie budowy lub rozbudowy. Jeżeli będą chcieli go w przyszłości sprzedać lub wynająć, wtedy – zgodnie z obecnymi przepisami – będą musieli uzyskać odpowiednie świadectwo.

 

Kto może zlecić sporządzenie świadectwa?

Świadectwo sporządza się na zlecenie innych osób w zależności od sytuacji:

 • w przypadku sprzedaży lub najmu: zleca właściciel lub zarządca budynku,
 • w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu lub najmu lokalu: zleca osoba, której przysługuje powyższe prawo,
 • w przypadku najmu lokalu: zleca osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie: zleca inwestor.

 

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo opracowują uprawnione do tego osoby, które:

 • Mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Są niekaralne (nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko: mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe)
 • Oraz spełniają jeden z poniższych warunków:
  • posiadają uprawnienia budowlane
  • ukończyły
   • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub
   • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz uzupełniająco studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

 

Osoby uprawnione do opracowywania świadectw poosiadają wpis w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii. W rejestrze możemy sprawdzić imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer i datę wpisu do rejestru oraz numer uprawnień budowlanych, jeżeli posiada takowe.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku przygotowujemy, gdy sprzedaż lub najem dotyczy całego budynku. Świadectwo części budynku sporządzamy, gdy sprzedaż lub najem dotyczy np. pojedynczego lokalu, czyli właśnie części budynku.

 

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej pozostaje ważne przez 10 lat od momentu jego wystawienia. Natomiast jeżeli w tym czasie będą przeprowadzane prace, które wpłyną na charakterystykę energetyczną budynku lub jego części (roboty budowlano-instalacyjne, wymiana okien, docieplenie budynku, etc.), dokument traci ważność! Po zakończeniu wszelkich modyfikacji należy ponownie uzyskać świadectwo.

 

W jakiej formie otrzymam świadectwo?

Świadectwo można otrzymać w formie pisemnej bądź, od 28.04.2023, elektronicznej. Sprzedając nieruchomość właściciel jest zobowiązany do przekazania świadectwa nowemu właścicielowi, a fakt ten powinien być odnotowany w akcie notarialnym. Niewywiązanie się z tego obowiązku wiążę się z karą grzywny dla sprzedającego.

Niezależnie od formy dokumentu, będzie na nim widnieć numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wersja elektroniczna i papierowa różni się rodzajem podpisu. W przypadku papierowego certyfikatu, dokument jest poświadczony osobistym podpisem osoby uprawnionej, natomiast dokument elektroniczny wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego osoby uprawnionej.


Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?
Z przyjemnością stworzymy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Formularz kontaktowy

Wpisz nazwę swojej firmy lub numer identyfikacyjny

Pozycje oznaczone * są wymagane.