LR pixel

Informácie o spracovaní osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“)
Vážení návštevníci webových stránok skupiny Mark2 Corporation (ďalej len M2C), ďakujeme vám za váš záujem o našu činnosť a služby. Aby sme zaistili vašu plnú informovanosť, dovoľujeme si vám oznámiť informácie týkajúce sa údajov, ktoré sa pri vašej návšteve našich stránok zhromažďujú, a na čo a akým spôsobom sa spracovávajú.

Základné informácie o spracovaní osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných z vašej návštevy na našich webových stránkach sme my, spoločnosť Mark2 Corporation Czech a.s., IČO: 257 19 751, so sídlom Pod višňovkou 1622/23, 140 00 Praha 4. Môžete nás kontaktovať na adrese Mark2 Corporation Czech a.s., Vladislavova 17, 110 00 Praha 1.
Pretože to rozsah našich iných činností vyžaduje, menovali sme taktiež zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Môžete ju taktiež využiť:
Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov: cz.dpo@m2c.eu.
Pri vašej návšteve našich webových stránok naše webové servery dočasne uložia dáta pripojenia dopytujúceho sa zariadenia.
Vaše meno, adresa a iné kontaktné údaje sa nezaznamenávajú, ak nám ich sami neposkytnete prostredníctvom niektorého z formulárov umiestnených na našich webových stránkach. Pri vašej návšteve tak evidujeme najmä nasledujúce údaje:

  • dátum a čas vašej návštevy našich webových stránok,
  • navštívené webové stránky,
  • informácie o type prehľadávača a operačnom systéme,
  • webové stránky, prostredníctvom ktorých ste navštívili naše webové stránky.

V prípadoch spracovania pomocou ďalších webových nástrojov sa môžu spracovávať aj iné údaje; ich rozsah je potom špecifikovaný pri jednotlivých informáciách k webovému nástroju.
Spracovanie získaných osobných údajov prebieha na základe nutnosti na účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú zabezpečenie systému, technická správa a optimalizácia chodu našich webových stránok a ich vyhľadávanie a taktiež na základe vášho súhlasu vyplývajúceho z nastavenia vášho prehľadávača na účely pokročilejšej ponuky našich služieb a vyhodnocovania štatistík návštevnosti.
Dĺžka uloženia osobných údajov generovaných pri návšteve sa určuje jednotlivými účelmi ich spracovania, ide však vždy iba o čas nevyhnutný.
Osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín ani ďalším príjemcom, okrem našich externých poskytovateľov, ktorých používame na zaistenie zabezpečenia systému, technickej správy a chodu našich webových stránok a on-line reklamy. I týchto poskytovateľov zaväzujeme, aby dodržiavali všetky pravidlá spracovania osobných údajov a zachovávali mlčanlivosť.
Pri spracovaní všetkých vyššie uvedených osobných údajov vždy dbáme na to, aby sme dodržiavali základné zásady podľa čl. 6 GDPR. Zabezpečenie osobných údajov je zaistené organizačnými a technickými opatreniami prijatými v súlade s právnymi predpismi tak, aby sme zaistili, že nedôjde k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeneniu, neoprávnenému sprístupneniu poskytovaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim. Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou v súvislosti so skutočnosťami, ktoré pri svojej práci zistia. Webové stránky využívajú zabezpečenú komunikáciu (protokol HTTPS).

Vaše práva ako dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú a ktoré my ako prevádzkovateľ spracovávame, máte právo požadovať ich opravu, podať námietku proti spracovaniu či požadovať obmedzenie spracovania, ak zistíte, že sú tieto údaje nesprávne alebo sa spracovávajú v rozpore s právnymi predpismi. V niektorých prípadoch môžete taktiež od nás žiadať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich poskytnutie inému prevádzkovateľovi alebo máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom rozhodnutí bez činnosti človeka. Všetky svoje práva môžete uplatniť u zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov na vyššie uvedenej e-mailovej adrese alebo písomne na našej kontaktnej adrese prevádzkovateľa.
V prípade, keď sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR, máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade. Kontakt nájdete tu http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Použitie súborov cookie

Naše webové stránky využívajú súbory cookie, ktoré sú malé textové súbory, ktoré niektoré webové stránky ukladajú na vašom počítači. Účelom umiestnenia súborov cookie na našej webovej stránke je vylepšiť možnosti využívania našich webových stránok, zvýšiť používateľský komfort a efektívnosť, teda vo výsledku vám poskytnúť optimálnu možnosť využívania našich webových stránok. Obsah súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo; Osobné údaje ako vaše meno, adresa IP a pod. sa nebudú prostredníctvom neho ukladať.
Používanie našich webových stránok je možné aj bez súborov cookie ich zakázaním prostredníctvom svojho prehľadávača, obmedzením súborov cookie len na určité webové stránky alebo prostredníctvom upozorňovania na odosielanie súboru cookie. Súbory cookie je možné taktiež zo svojho počítača či iného koncového zariadenia vymazať. Pri obmedzení využívania súborov cookie našimi webovými stránkami je však nutné očakávať obmedzenú prezentáciu stránky a obmedzenie pokynov pre používateľa.

Odkazy na sociálne siete

Využitím odkazu na sociálne siete – napr. Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus a pod. – poskytujete poskytovateľom týchto sociálnych sietí svoje osobné údaje (niektorí poskytovatelia sídlia aj v tretích krajinách, napr. USA). Na našich webových stránkach nedochádza k žiadnej interakcii s týmito sociálnymi sieťami a použité piktogramy slúžia iba ako odkazy uľahčujúce prístup na naše profily.

Odkazy na webové stránky tretích osôb

Na našich stránkach sa môžu vyskytovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Hoci tieto webové stránky boli pred umiestnením odkazu na ne dôkladne preverované, nemá M2C vplyv na obsah týchto stránok a nie je tak možné vylúčiť, že nedôjde k zmene ich obsahu.
Využitím odkazu na webové stránky tretích osôb môže dôjsť k poskytnutiu vašich osobných údajov prevádzkovateľovi takej webovej stránky. M2C nemá vplyv na také zhromažďovanie osobných údajov na webových stránkach tretích osôb, a nemôže tak garantovať zákonnosť spracovania osobných údajov na takých webových stránkach.

Google Analytics

Naše stránky používajú taktiež služby Google Analytics, ktoré však tiež priamo nepoužívajú vaše osobné údaje. Viac informácií týkajúcich sa tejto služby a možnosti nastavenia nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631

Retargeting

Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. Podľa spoločnosti Seznam.cz, a.s., sa v tomto procese nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Viac informácií nájdete tu http://www.imedia.cz/
Viac informácií a možnosti, ako nebyť súčasťou behaviorálnej reklamy, nájdete taktiež na http://www.youronlinechoices.com/.


Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?
Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Meno spoločnosti alebo ID

alebo

Položky označené * sú povinné.