CZ| EN| SK| PL| BG

Kurzy SBS

Kurzy SBS
Kurz na získanie preukazu typu „S“
Prihlásiť sa môžete najneskôr dňa: termín podľa záujmu.
Miesto konania: Boreková 36, 821 06 Bratislava
Presný deň a čas konania kurzu Vám bude včas oznámený.
Testy typu „S"
Spustiť test
Kurz na získanie preukazu typu „P“
Prihlásiť sa môžete najneskôr dňa: termín podľa záujmu.
Miesto konania: Boreková 36, 821 06 Bratislava
Presný deň a čas konania kurzu Vám bude včas oznámený.
Testy typu „P"
Spustiť test Testy otvoríte pomocou hesla ktoré dostanete k dispozícii počas kurzu.

Písomný test na skúšku typu {typkurzu} obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu {typkurzu} je potrebné získať najmenej 80 % bodov (minimálne 40 bodov). Maximálny počet bodov je 50.

Cena zahŕňa: odbornú prípravu 78 (typ S), resp. 100 (typ P) vyučovacích hodín (jedna vyučovacia hodina 45 minút), učebné materiály, opakovanie učiva pred skúškou, konzultácie, občerstvenie.

Cena kurzu nezahŕňa: správne poplatky za podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti (pre “S” 16,50 EUR, pre “P” 49,50 EUR), za vydanie preukazu u oboch kurzov 16,50 EUR.

Kurzy môžete mať aj zdarma prostredníctvom projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny RE-PAS. RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie až do výšky 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné).

Základné informácie o RE-PAS pre uchádzačov o zamestnanie z BSK a pre uchádzačov o zamestnanie mimo BSK.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: +421 918 121 581

Kurz SBS typu „S“ trvá 7 dní
Kurz SBS typu „P“ trvá 10 dní

 • A. Odborná príprava je organizovaná v rozsahu 78 vyučovacích hodín pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a v rozsahu 100 vyučovacích hodín pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu P v dvoch formách:
  1. Intenzívnej, ktorá je rozdelená na 7 po sebe nasledujúcich dní pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a na 10 po sebe nasledujúcich dní pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu P.
 • 2. Víkendovej, ktorá je rozdelená na 4 víkendy pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a na 5 víkendov na skúšku odbornej spôsobilosti typu P.
 • B. Vyučovacia hodina trvá 45 minút s 5 minútovou prestávkou medzi dvomi vyučovacími hodinami, resp. dve vyučovacie hodiny môžu byť spojené s 15 minútovou prestávkou pred ďalšou vyučovacou hodinou. Prestávka na obed je 45 minút.
 • C. Pred začatím odbornej prípravy je prihlásená osoba oboznámená s termínom konania odbornej prípravy a zákonom stanovenými podmienkami pre prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti.
 • D. Pri začatí odbornej prípravy, po zaplatení poplatku, resp. predložení dokladu o zaplatení poplatku za odbornú prípravu, je prihlásenej osobe vydaný záznamník a prebehne oboznámenie s organizáciou odbornej prípravy.
 • E. Po ukončení odbornej prípravy je absolventovi vydané osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy a po zaplatení správneho poplat- ku, resp. predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky, dokladu a čestného vyhlásenia preukazujúceho bezúhonnosť a spoľahlivosť, je absolvent prihlásený na skúšku odbornej spôsobilosti.
 • F. Termín a miesto konania skúšky určí Ministerstvo vnútra SR po podaní prihlášky našim školiacim zariadením. Termín a miesto konania skúšky oznámi Ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Termín konania skúšky Vám oznámime v deň oznámenia termínu Ministerstvom vnútra SR.
 • G. Konanie skúšky odbornej spôsobilosti SBS: skúška sa skladá z dvoch častí, ktoré sa konajú v jeden deň. Na skúšku odbornej spôsobilosti si potrebujete priniesť doklad totožnosti.
 • H. Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti SBS
  Po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti SBS Vám predseda skúšobnej komisie na mieste vydá preukaz odbornej spôsobilosti príslušného typu s platnosťou 10 rokov.

Odpis z registra trestov. Odpisom registra trestov sa preukazuje bezúhonnosť a spoľahlivosť. Predkladá ho žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.

Čestné vyhlásenie. Čestným vyhlásením sa preukazuje bezúhonnosť a spoľahlivosť. Predkladá ho žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.
Stiahnuť Tlačivo

Pracujeme na tom.

Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tu.

Vyhláška k zákonu o SB Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2013 Z. z. Tu.

Vyhláška o zdravotnej spôsobilosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami. Tu.


Kontaktný formulár

Kontaktujte nás:
1
*
 
2
*
 
3
*
 
4
*
 
5
*
 
6
*
 
7
*

Kontakt

Kontakt pre firmy

Sídlo firmy

Panenská 8, 811 01 BratislavaRecepce společnosti: 

Tel.: 

Country manager: +421 917 211 794p.kozacek@m2c.eu

Obchod:  +421 907 976 437p.zurik@m2c.eu

Fax: +421 263 813 058

Registračné číslo: 31703208
Daňové identifikačné číslo: 2020495664
Registračné číslo pre DPH: SK2020495664

Poverenec pre ochranu osobnych udajov: sk.dpo@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: 

Kontakt pre zamestnancov a záujemcov o prácu,
doručovacia adresa

Kancelária

Zelená linka (zdarma)

 

(08:00-18:00) 0800 111 948

 

E-mail:
office.sk@m2c.eu

...
This website uses to provide services and traffic analysis cookies. Confirming ... Ok More information