Informácie o spracovaní osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“)

Vaše osobné údaje poskytnuté odoslaním kontaktného formulára spracováva spoločnosť Mark2 Corporation Czech a.s., IČO: 257 19 751, ako prevádzkovateľ osobných údajov. V súlade s čl. 13 GDPR by sme vám o tom chceli povedať viac informácií:

Spracovanie osobných údajov prebieha na základe nutnosti pre konanie o uzavretí a splnení zmluvy medzi prevádzkovateľom a vami ako dotknutou osobou, pretože bez poskytnutia určitých osobných údajov nie je možné na váš dopyt reagovať. Spracovávajú sa vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári.

Pri spracovaní všetkých vyššie uvedených údajov vždy dbáme na to, aby sme dodržiavali základné zásady podľa čl. 6 GDPR. Zabezpečenie osobných údajov je zaistené organizačnými a technickými opatreniami prijatými v súlade s právnymi predpismi tak, aby sme urobili všetko pre to, aby nedošlo k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeneniu, neoprávnenému sprístupneniu poskytovaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim. Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou v súvislosti so skutočnosťami, ktoré pri svojej práci zistia. Pretože to rozsah našich činností vyžaduje, menovali sme taktiež zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín a neposkytujeme ich ďalším príjemcom ani na území EÚ.

Dĺžka uloženia osobných údajov je určovaná predmetom vášho dopytu alebo žiadosti. Vaše kontaktné údaje môžeme uložiť až na 6 mesiacov, aby sme mohli nadviazať na našu korešpondenciu, ak sa rozhodnete naše služby využiť. 

Poskytnutie osobných údajov je predpokladom nutným na uzavretie zmluvy alebo vybavenie vašej žiadosti, v prípade ich neposkytnutia nemôžeme na váš dopyt reagovať.

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú a ktoré my ako prevádzkovateľ spracovávame, máte právo požadovať ich opravu, podať námietku proti spracovaniu či požadovať obmedzenie spracovania, ak zistíte, že sú tieto údaje nesprávne alebo sa spracovávajú v rozpore s právnymi predpismi. V niektorých prípadoch môžete od nás žiadať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich poskytnutie inému prevádzkovateľovi alebo máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na rozhodnutí bez činnosti človeka. Všetky svoje práva môžete uplatniť u zodpovednej osoby na nižšie uvedenej e-mailovej adrese alebo písomne na našej kontaktnej adrese prevádzkovateľa.

V prípade, keď sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR, máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade. Kontakt môžete nájsť na http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Kontakt prevádzkovateľa:  Mark2 Corporation Czech a.s., Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov: cz.dpo@m2c.eu

Kontakt

Kontakt pre firmy

Sídlo firmy

Panenská 8, 811 01 BratislavaRecepce společnosti: 

Tel.: 

Country manager: +421 917 211 794p.kozacek@m2c.eu

Obchod:  +421 907 976 437p.zurik@m2c.eu

Poverenec pre ochranu osobnych udajov: sk.dpo@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: 

Kontakt pre zamestnancov a záujemcov o prácu,
doručovacia adresa

Kancelária

Zelená linka (zdarma)

 

(08:00-18:00) 0800 111 948

 

E-mail:
office.sk@m2c.eu

Informácie o spracovaní osobných údajov

© Copyright Mark2 Corporation Czech a.s., Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém. All Rights reserved.

...
This website uses to provide services and traffic analysis cookies. Confirming ... Ok More information