Informatie voor contractuele partners over de verwerking van persoonsgegevens

oOvereenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, algemene verordening gegevensbescherming (hierna de "AVG" genoemd)

Als onderdeel van het aangaan van zakelijke relaties met betrekking tot de levering van onze diensten of, in voorkomend geval, het bestellen van uw goederen of diensten die nodig zijn om de werking van ons bedrijf te garanderen, handelend in overeenstemming met artikel 13 van de AVG, willen we om u meer informatie te geven over de M2C Netherland  met geregistreerde zetel in KONINGINNEGRACHT 10 / UNIT 01.02, 2514 AA 'SGRAVENHAGE, The Netherlands ingeschreven bij het handelsregister bij het registerbureau onder uniforme ID-code NL 858081830B01 CoC/KvK: 69960496, vertegenwoordigd door de uitvoerend directeur Matěj Bárta, optredend als de persoonlijke gegevensbeheerder, die uw persoonlijke gegevens verwerkt (hierna "de controller" genoemd).

Contactgegevens van de controller:
M2C Netherland, KONINGINNEGRACHT 10 2514 AA 'SGRAVENHAGE

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van de noodzaak voor het sluiten en uitvoeren van het contract tussen de Verantwoordelijke (M2C) en u, als een betrokkene (als u een natuurlijke persoon bent) of als de werkgever van dergelijke betrokkenen , omdat het contract niet kan worden uitgevoerd zonder het verstrekken van bepaalde persoonlijke gegevens. De identiteitsgegevens en persoonlijke contactgegevens van u of uw werknemers worden verwerkt voor de individuele doeleinden van het uitvoeren van onze contractuele relatie, bijvoorbeeld:

evenals andere gegevens die van nature voorkomen tijdens de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld:

We kunnen uw gegevens die op grond van het contract worden verstrekt, ook gebruiken op basis van onze legitieme belangen voor de volgende doeleinden:

Als u ons toestemming hebt gegeven voor andere verwerkingsdoeleinden, verwerken wij ook de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in het kader van die toestemming voor de specifieke doeleinden die in die toestemming zijn gespecificeerd.

Bij het verwerken van alle bovengenoemde gegevens zorgen we er altijd voor dat we ons houden aan de basisprincipes van artikel 6 van de AVG. De beveiliging van persoonlijke gegevens wordt gewaarborgd door de organisatorische en technische maatregelen die worden genomen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en we doen er alles aan om accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonlijke gegevens te voorkomen. of ongeautoriseerde toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens. Al onze werknemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle feiten die zij vaststellen tijdens en in verband met hun werk.

We dragen geen persoonlijke gegevens over aan derde landen en aan andere ontvangers behalve:

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de individuele doeleinden van de verwerking en door de duur van onze contractuele relatie. Alleen de gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, en in uitzonderlijke gevallen ook de gegevens die nodig zijn om eventuele claims te maken die voortvloeien uit dit contract of om dergelijke claims te weerstaan, worden bewaard na de beëindiging van het contract, maar in dergelijke gevallen niet langer dan voor de periode van 7 jaar na de beëindiging van het contract, tenzij de wettelijke bepalingen een andere verjaringstermijn vermelden of tot de daadwerkelijke beëindiging van de relevante rechtbank of andere procedures.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van het contract; als dergelijke persoonlijke gegevens niet zouden worden verstrekt, zou dit niet mogelijk zijn.

De verwerking van persoonsgegevens omvat geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot alle persoonlijke gegevens die u betreffen en die door ons als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, om rectificatie van dergelijke persoonlijke gegevens te vragen, bezwaar te maken tegen verwerking en om beperking van de verwerking te eisen als u vindt dat dergelijke gegevens onjuist zijn of verwerkt in strijd met de wettelijke voorschriften. In sommige gevallen kunt u ons ook vragen om persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken en aan een andere controller voor te leggen, en u hebt het recht om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die volledig is gebaseerd op een beslissing genomen zonder menselijke tussenkomst. Ten slotte, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw gegeven toestemming, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

U kunt al uw rechten uitoefenen met de functionaris voor persoonlijke gegevensbescherming van M2C op het e-mailadres op de eerste pagina of schriftelijk op het contactadres van de controller op de eerste pagina.

Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming en bij de toezichthoudende autoriteit van Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)