CZ| EN| SK| PL| BG

Požární bezpečnost

19. 7. 2018

Kontrola Vás nezaskočí

Tentokrát se zaměříme na požárně bezpečnostní zařízení a ochranu zdraví při práci. Ujasníme si druhy požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). Dále si řekneme jak a kdy kontroly a revize provádět, kdo je provádí a jak se evidují. Nakonec si uvedeme některé specifikace u vyhrazených druhů PBZ. Takže Vás kontrola nezaskočí!

Zanedbávat kontroly se opravdu nevyplatí

Dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně:

Státní požární dozor provádí Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje. Za porušování povinností na úseku PO můžete v místech, kde hrozí vysoké požární nebezpeční, dostat pokutu ve výši až 1 000 000 Kč. V místech bez zvýšeného požárního nebezpečí se pokuty pohybují v rozmezí 250 000 Kč až 500 000 Kč.

Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení představují širokou skupinu zařízení, na jejichž funkčnosti závisí například signalizace požáru, únik osob při požáru či omezení jeho šíření. Důležité jsou také náhradní zdroje, které zajistí jejich provozuschopnost. Vyhrazenými druhy PBZ jsou ta zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky. Která PBZ patří mezi vyhrazené druhy, specifikace jejich kontroly a revize najdete níže.

Kdo, jak a kdy kontrolu provádí

Pokud není postup na kontrolu provozuschopnosti stanoven právními předpisy, normativními požadavky nebo průvodní dokumentací výrobce, zaměří se kontrola na umístění PBZ. Neméně důležitý je stav zařízení - žádná část nesmí být poškozena.

Pokud není stanoveno jinak, provádí se kontroly minimálně 1x za rok a to u všech zařízení PBZ, včetně zařízení, která byla nainstalována nad rámec předpisů.

Kontrolu může provést jakákoliv proškolená osoba od výrobce nebo kdokoliv, kdo je k tomu podle právních a normativních předpisů způsobilý.

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se zřetelně označit jako nefunkční. Je třeba zajistit náhradní opatření a neprodleně zařízení uvést opět do provozu.

Podrobnější požadavky na provoz, kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostních zařízení jsou obsaženy v § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Evidence kontrol a revizí

Nejjednodušší je vytvořit si seznam instalovaných PBZ nebo vést požární knihu. V každém případě musí doklad o kontrole obsahovat:

  • údaj o firmě, jméno nebo název, sídlo či místo podnikání a IČ, popř. zápis v OR nebo jiné evidenci a adresu, kde byla kontrola provedena (není-li shodná se sídlem)
  • umístění, druh, označení výrobce, typové označení, popř. výrobní číslo kontrolovaného zařízení
  • výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení
  • datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti

Nezapomeňte na písemné potvrzení, že osoba, která provedla montáž, revizi, kontrolu, údržbu či opravu odpovídá za kvalitu provedené činnosti.

Automatické protivýbuchové zařízení

Je soustava zařízení samočinně zjišťující vznikající výbuch a aktivující jeho potlačení.

Požární klapky

Slouží k zamezení šíření požáru pomocí vzduchotechnických potrubí mezi jednotlivými požárními úseky. Jsou instalovány v potrubních prostupech požárně dělících konstrukcí. Jedná se o požární uzávěry, které na základě samočinného spouštěcího impulsu (teplotní, mechanický, elektrický) uzavřou toto potrubí a tím brání šíření požáru a zplodin hoření z úseku, kde požár vznikl do dalších částí objektu. 

Provozovatel je povinen vést provozní dokumentaci, tedy knihu požárních klapek a do ní zapisovat veškeré úkony (kontroly, opravy, výměny atd.). Měl by mít také průvodní dokumentaci od výrobců s návodem k montáži, obsluze a ostatními požadavky a prohlášení o shodě. Současně také výkresovou dokumentaci, ve které je zakresleno jejich rozmístění. Výsledky kontrol, údržby a oprav je nutno také zaznamenat do požární knihy objektu.

Před uvedením do provozu je nutné otestovat požární klapky pomocí funkčních zkoušek, především se zjišťuje jejich funkčnost a kontroluje provedení protipožárního izolování od požární dělící konstrukce.

Pravidelné kontroly provozuschopnosti je nutné provádět minimálně 1x za rok pokud výrobce, projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Kontroly provádí odborně způsobilá osoba zpravidla proškolená výrobcem požárních klapek na základě získaného oprávnění.

Veškeré požární klapky musí být konstruovány a atestovány, aby vyhovovaly zkušební normě ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – část 2: požární klapky.

Montáž požárních klapek musí být provedena podle požadavků normy ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení a průvodní dokumentace od výrobce. Důležitým faktorem je i zajištění přístupu pro obsluhu, kontrolu a údržbu.

Kontakt

Kontakt pro firmy

Provozovna a doručovací adresa


M2C

Vladislavova 17, 110 00, Praha 1

Recepce společnosti: +420 730 808 887 
(PO-PÁ 8:00 – 16:00)

Obchodní oddělení: +420 725 930 112obchod@m2c.eu
(PO-PÁ 8:00 – 16:00)

Mezinárodní obchodní oddělení: sales@m2c.eu

Kontakt pro média: marketing@m2c.eu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: cz.dpo@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: interniaudit@m2c.eu

Datová schránka: dzfcjki

Personální a náborové oddělení

Vladislavova 17, 110 00, Praha 1 (5. patro)

 

BEZPLATNÁ LINKA PRO UCHAZEČE O PRÁCI
800 111 112
(PO-PÁ 08:00-16:00)


Náborová recepce: +420 601 157 100
(PO-PÁ 8:00-16:00)


E-mail: prace@m2c.eu

Personální administrativa:
+420 255 723 611
(PO-PÁ 8:00-16:00)

Kontakt

Personální a náborové oddělení

POZOR!
NOVÁ ADRESA PERSONÁLNÍHO A NÁBOROVÉHO ODDĚLENÍ!

Vladislavova 17, 110 00, Praha 1 (5. patro)

Recepce společnosti: 

Tel.: +420 607 038 628

Obchodní oddělení: 

Kontakt pro média: 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: cz.dpo@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: 

Datová schránka: 

Jak se k nám dostanete pomocí MHD

Metro B, Tramvaje č. 6, 9, 18, 22
stanice Národní třída

 

BEZPLATNÁ LINKA PRO UCHAZEČE O PRÁCI
(08:00-18:00) 800 111 112

 

E-mail:
prace@m2c.eu

Personální administrativa:
+420 255 723 611

...
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace