Kurzy SBS

Kurzy SBS
Kurz na získanie preukazu typu „S“ DD.MM.RRRR
Prihlásiť sa môžete najneskôr dňa: DD.MM.RRRR
Miesto konania: Boreková 36, 821 06 Bratislava
Presný deň a čas konania kurzu Vám bude včas oznámený.
Testy typu „S"
Spustiť test Testy otvoríte pomocou hesla ktoré dostanete k dispozícii počas kurzu.

Písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je potrebné získať najmenej 80 % bodov (minimálne 40 bodov). Maximálny počet bodov je 50.
Kurz na získanie preukazu typu „P“ DD.MM.RRRR
Prihlásiť sa môžete najneskôr dňa: DD.MM.RRRR
Miesto konania: Boreková 36, 821 06 Bratislava
Presný deň a čas konania kurzu Vám bude včas oznámený.
Testy typu „P"
Spustiť test Testy otvoríte pomocou hesla ktoré dostanete k dispozícii počas kurzu.

Písomný test na skúšku typu P obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu P je potrebné získať najmenej 80 % bodov (minimálne 40 bodov). Maximálny počet bodov je 50.

Cena zahŕňa: odbornú prípravu 78, resp. 100 vyučovacích hodín (jedna vyučovacia hodina 45 minút), učebné materiály, opakovanie učiva pred skúškou, konzultácie, občerstvenie.

Cena kurzu ďalej zahŕňa: správne poplatky za podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti (pre “S” 16,50 EUR, pre “P” 49,50 EUR), za vydanie preukazu (16,50 EUR).

Kurzy môžete mať aj zdarma prostredníctvom projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny RE-PAS RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvali káciu, ktorú zreali- zuje poskytovateľ požadovanej rekvali kácie až do výšky 100 % nákladov na rekvali káciu (kurzovné).

Základní informace o RE-PAS

Kto a jako môže získať zmluvu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny RE-PAS

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: +421 918 121 581

Kurz SBS typu „S“ trvá 7 dníM
Kurz SBS typu „P“ trvá 10 dní

 • A. Odborná príprava je organizovaná v rozsahu 78 vyučovacích hodín pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a v rozsahu 100 vyučovacích hodín pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu P v dvoch formách:
  1. Intenzívnej, ktorá je rozdelená: - na 7 po sebe nasledujúcich dní pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu S - na 10 po sebe nasledujúcich dní pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu P
  2. Víkendovej, ktorá je rozdelená: - na 4 víkendy pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu S - na 5 víkendov na skúšku odbornej spôsobilosti typu P
 • B. Vyučovacia hodina trvá 45 minút s 5 minútovou prestávkou medzi dvomi vyučovacími hodinami, resp. dve vyučovacie hodiny môžu byť spojené s 15 minútovou prestávkou pred ďalšou vyučovacou hodinou. Prestávka na obed je 45 minút.
 • C. Pred začatím odbornej prípravy je prihlásená osoba oboznámená s termínom konania odbornej prípravy a zákonom stanovenými podmienkami pre prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti.
 • D. Pri začatí odbornej prípravy, po zaplatení poplatku, resp. predložení dokladu o zaplatení poplatku za odbornú prípravu, je prihlásenej osobe vydaný záznamník a prebehne oboznámenie s organizáciou odbornej prípravy.
 • E. Po ukončení odbornej prípravy je absolventovi vydané osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy a po zaplatení správneho poplat- ku, resp. predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky, dokladu a čestného vyhlásenia preukazujúceho bezúhonnosť a spoľahlivosť, je absolvent prihlásený na skúšku odbornej spôsobilosti.
 • F. Termín a miesto konania skúšky určí Ministerstvo vnútra SR po podaní prihlášky našim školiacim zariadením. Termín a miesto konania skúšky oznámi Ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Termín konania skúšky Vám oznámime v deň oznámenia termínu Ministerstvom vnútra SR.
 • G. Konanie skúšky odbornej spôsobilosti SBS: skúška sa skladá z dvoch častí, ktoré sa konajú v jeden deň. Na skúšku odbornej spôsobi- losti si potrebujete priniesť doklad totožnosti.
 • H. Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti SBS
  Po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti SBS Vám predseda skúšobnej komisie na mieste vydá preukaz odbornej spôsobilosti príslušného typu s platnosťou 10 rokov.

Odpis z registra trestov. Odpisom registra trestov sa preukazuje bezúhonnosť a spoľahlivosť. Predkladá ho žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.
Stiahnuť Žiadosť o odpis z registra trestov

Čestné vyhlásenie. Čestným vyhlásením sa preukazuje bezúhonnosť a spoľahlivosť. Predkladá ho žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.
Stiahnuť Tlačivo

Lekársky posudok. Lekárskym posudkom sa preukazuje zdravotná spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS.
Stiahnuť Tlačivo


Kontaktný formulár

Kontaktujte nás:
1
*
 
2
*
 
3
*
 
4
*
 
5
*
 
6
*
 
7
*

Kontakt

Kontakt pre firmy

Prevádzka firmy

Mark2 Corporation Slovakia s.r.o.

Panenská 8, 811 03 Bratislava

Recepce společnosti: 

Tel.: 

Obchodní oddělení:  

Komunikácia s médiami: +420601567777 office.sk@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: 

Kontakt pre zamestnancov a záujemcov o prácu,
doručovacia adresa

Personálne oddelenie

Boreková 36, 821 06 Bratislava

 

Zelená linka (zdarma)
(08:00-18:00) 0800 111 948

 

E-mail:
office.sk@m2c.eu

Kontakt

Kontakt pre zamestnancov

Personálne oddelenie

Boreková 36, 821 06 Bratislava

Recepce společnosti: 

Tel.: 

Obchodní oddělení:  

Komunikácia s médiami:  

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: 

© Copyright Mark2 Corporation Czech a.s., Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém. All Rights reserved.

...
Ok Dalšie informácie